Algemene voorwaarden

Samenvatting

1. You 2 Online beheert een platform waarop de meeste inhoud aangeleverd wordt door leden.

2. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw aanmeldingsgegevens en voor alles wat je publiceert, verder mag je geen illegale of schadelijke inhoud publiceren.

3. You 2 Online kan door leden gepubliceerde inhoud wel controleren, maar You 2 Online is niet aansprakelijk voor de door leden gepubliceerde inhoud.

4. Je gaat ermee akkoord om meldingen of E-mails met betrekking tot jouw profiel te ontvangen. Je kan jouw instellingen op elk moment aanpassen wat betreft welke meldingen je wenst te ontvangen.

5. Niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in een (al dan niet tijdelijke) blokkering van de diensten, zonder waarschuwing.

6. De aansprakelijkheid van You 2 Online is strikt gelimiteerd.

Lees ook.: het Privacy beleid en de Gedragscode.!

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacy beleid en de Gedragscode de volledige overeenkomst tussen jou en You 2 Online.

Gebruik en toegang

Door het gebruik van You 2 Online stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik You 2 Online niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden.

De diensten die You 2 Online aanbiedt zijn alleen voor leden bedoeld vanaf 16 jaar. Als je volgens de wetgeving in jouw land ouder moet zijn dan 16 om You 2 Online te gebruiken, dan geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

Je dient correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf te geven. Wijzig jouw gegevens zodra deze veranderen. Je verklaart dat de informatie die je publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.!

Lidmaatschap

Je heb een beperkte toegang tot de diensten van You 2 Online indien je alleen geregistreerd bent.

Volledige toegang tot de diensten van You 2 Online heb je als je lid word van You 2 Online en daarnaast je profielfoto ook laat verifiëren door middel van een specifieke foto.!

Niemand mag meer dan één keer registreren, zelfs niet als je een andere naam gebruikt.

Een lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derde partijen.

You 2 Online heeft het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Jouw lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van You 2 Online.

Beëindiging en opschorting

Je kan jouw lidmaatschap bij You 2 Online op elk moment beëindigen via “Profiel aanpassen”.
Opzegging door jou noch opzegging door ons geven je recht op enige vergoeding.

You 2 Online kan jouw lidmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten wanneer je de Algemene voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat je de Algemene voorwaarden zou schenden.

Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder waarschuwing uitgevoerd worden. je krijg nadien wel altijd bericht van ons.

Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan je niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij je bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven.

Je erkent en aanvaardt dat beëindiging van jouw lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de inhoud welke je toevoegde op You 2 Online gedeeltelijk of volledig verwijderd zullen worden.

Verplichtingen voor leden

Elk gebruik van You 2 Online moet de toepasselijke wetgeving respecteren. je mag You 2 Online niet gebruiken als toepasselijke wetten je dit verbieden.

You 2 Online kan zonder voorafgaande waarschuwing jouw gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer je de wet overtreedt.

In ons Privacybeleid kan je meer lezen over hoe we met jouw gegevens omgaan.

je mag You 2 Online niet gebruiken om goederen of diensten te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen zonder voorafgaande en expliciete toestemming van You 2 Online.

Je dient de Gedragscode respecteren bij het gebruik van You 2 Online.

Gegevens gepubliceerd door leden

Op You 2 Online kan je nieuwe mensen leren kennen, chatten en foto's delen. You 2 Online veilig en leuk houden is even belangrijk voor ons als voor alle leden.!

Je bent verantwoordelijk voor alle teksten, foto's en andere informatie die je publiceert op You 2 Online.

In het bijzonder:

• Je mag geen beledigingen, obsceniteiten, pornografisch materiaal of eender welk ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen publiceren.

• Je mag andere bezoekers van You 2 Online geen schade toebrengen door het installeren van computervirussen of andere malware.

• Je mag geen misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend materiaal publiceren.

• Je mag andere leden niet stalken of proberen hen te overtuigen van je politieke of religieuze overtuigingen. Overdreven gebruik van nationalistische of religieuze symbolen zal niet getolereerd worden.

• Je mag iemands identiteit niet stelen. Je houdt jouw eigen identiteit aan in al jouw publicaties.

• Je mag geen illegaal materiaal of materiaal dat aanzet tot misdrijven publiceren. Foto's met wapens zijn niet toegelaten.

• Je mag geen materiaal publiceren dat intellectuele eigendommen of portretrecht van anderen schendt. Dit betekent dat je materiaal of foto's van anderen niet mag kopiëren zonder hun expliciete toestemming.

Let op.!

• You 2 Online kan materiaal bevatten dat je wellicht ongepast vindt.

• You 2 Online heeft het recht, maar niet de verplichting, om leden en het materiaal dat zij publiceren op You 2 Online te controleren. You 2 Online kan bemiddelen bij geschillen tussen leden.

• You 2 Online heeft het recht om eender welk materiaal van You 2 Online te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de Algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor het bedrijf of een derde partij.

Veiligheid

Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal doe je op eigen risico.

Het gebruik van inlognamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna inloggegevens genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van jouzelf.

Je dient de inloggegevens vertrouwelijk en veilig te houden.

Je dient You 2 Online onmiddellijk te verwittigen indien jouw inloggegevens misbruikt worden via een E-mail naar You2Online

Je stemt ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij jouw interacties met andere leden, zeker als je besluit om andere leden offline te ontmoeten.

Je leest de Gedragscode voor je You 2 Online begint te gebruiken.

Ongewenst en illegaal materiaal op You 2 Online dien je zo snel mogelijk te melden via de “Markeren” knop.

Als je klacht terecht is zal You 2 Online alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen.

Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

Meldingen en serviceberichten

Je gaat ermee akkoord dat You 2 Online jou belangrijke meldingen toe stuurt op You 2 Online of via E-mail.

Jouw contactgegevens dienen correct te zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen.

Voor berichten of meldingen over de service kan You 2 Online ook een banner plaatsen op You 2 Online om je op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in deze Overeenkomst.

You 2 Online kan je ook op de hoogte brengen door een E-mail te sturen naar het E-mailadres welke gekoppeld is aan jouw profiel.

Je gaat er ook mee akkoord dat You 2 Online je via jouw profiel kan contacteren of via andere middelen, waaronder E-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met jouw profiel of services die verband houden met You 2 Online.

Controleer in jouw “Bericht meldingen” welke berichten je ontvangt van You 2 Online.

Je gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge van jouw nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

Aansprakelijkheid

You 2 Online is een platform waarop leden informatie over zichzelf kunnen publiceren en in contact kunnen komen met andere leden.

You 2 Online regelt geen ontmoetingen, relaties of advies bij relaties.

De infrastructuur van You 2 Online wordt beschikbaar gesteld door You 2 Online, maar het materiaal wordt grotendeels door leden gepubliceerd.

You 2 Online kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gedrag van haar leden of indien You 2 Online bepaalde verwachtingen niet inlost.

You 2 Online geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid of continuïteit van deze dienst.

You 2 Online heeft geen controle over de kwaliteit, compatibiliteit of veiligheid van haar leden of over de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of volledigheid van publicaties.

Je bent ervan bewust dat, ondanks de verbodsbepalingen in deze Algemene voorwaarden, materiaal op You 2 Online onjuist of bedrieglijk kan zijn.

You 2 Online neemt alle redelijk mogelijke maatregelen om te verzekeren dat You 2 Online operationeel en vrij van bugs is.

De aard van het internet en van software beletten echter een continue en foutloze werking.

Je bent ervan bewust en aanvaardt dat de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van You 2 Online beperkt is tot rechtstreekse schade, met een maximum waarde van:

1. De totale waarde van de lidmaatschapsbijdragen welke je betaalde tijdens de twaalf (12) maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die schade veroorzaakte

of

2. max € 10,00.

You 2 Online kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of directe schadelijke gevolgen van jouw gedrag of gedrag van anderen op You 2 Online, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van tijd of enige andere schade die resulteert uit communicatie of ontmoetingen met leden welke je via You 2 Online leerde kennen.

De bovenstaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van fraude of grove of opzettelijke nalatigheid tegenover You 2 Online.

Wanneer dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, wordt ook aansprakelijkheid voor lichamelijke kwetsuren en dood uitgesloten.

Je gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen tegenover alle claims van derde partijen (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met jouw gebruik van You 2 Online, informatie en/of materiaal dat door jou gepubliceerd werd op You 2 Online en/of elke vorm van contractbreuk.

Intellectuele eigendomsrechten

Je garandeert dat de informatie op jouw profiel, door jou gepubliceerd werd en dat je de enige auteur op dat profiel bent.

Je geeft You 2 Online een onbeperkt recht om gegevens welke je deelde met andere leden, - inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen... - te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen.

Handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en tekst op https://www.you2online.nl zijn het intellectueel eigendom van You 2 Online en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van You 2 Online.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij schending van auteursrecht

Indien je vermoedt dat jouw werk gekopieerd werd en op de Service gepost werd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, gelieve de volgende informatie door te sturen aan You 2 Online:

• een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang;

• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk;

• een beschrijving van waar het materiaal zich op de Service bevindt (en die beschrijving moet voldoende zijn om ons in staat te stellen het vermeende inbreuk makende materiaal te vinden);

• Jouw contactinformatie, inclusief je adres, telefoonnummer en E-mailadres;

• een schriftelijke verklaring van jou dat je te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet;

• een verklaring van jou, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in jouw kennisgeving juist is en dat je de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

Kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht dient te worden gestuurd aan You 2 Online welke valt onder het beheer van.:

Admiraliteit Imedia

Admiraliteitskade 32m

3063ED Rotterdam

You 2 Online zal de profielen van herhaalde overtreders blokkeren.!

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

You 2 Online kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Gewijzigde versies worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie.

Je aanvaardt de gewijzigde versie impliciet als je You 2 Online blijft gebruiken na de wijzigingen.

Als de wijzigingen een negatief effect hebben op een dienst waarvoor je betaalde, heb je het recht om deze dienst op te zeggen en een pro rata vergoeding te ontvangen, op voorwaarde dat je ons verwittigt binnen de eerder vermelde periode van 30 dagen.!

Scherm sluiten

Deel ons

via: